สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
E-learning เด็กบัญชี   เรียนบัญชีออนไลน์ อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียบบัญชีได้
  กลับสู่หน้าหลัก
วิชา : บัญชีเพื่อเจ้าของกิจการ : พื้นฐานบัญชี Basic

 

สำหรับหลักสูตรบัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการหลายท่านมีเวลาที่จำกัด  และที่สำคัญเนื้อหาทางบัญชีที่จำเป็นต้องเรียนนั้นจะเป็นในส่วนของการนำไปบริหาร ไม่ได้ต้องไปบันทึกรายการบัญชีอย่างละเอียด 

หลักสูตรนี้จัดทำเป็น VDO เพื่อสอนความรู้พื้นฐาน :

โดยจะเน้นเนื้อหาที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน Basic 

ติดต่อสอบถาม 084-103-0099

เนื้อหามีทั้งหมด 7 บท (แต่ละบทมี 6 คลิป) ดังนี้

บทที่ 1 : ปรับพื้นฐานด้วย Accounting Game 
1 หลักการและเหตุผล 
2 รูปแบบธุรกิจ 
3 Accounting Game ขายปากกา
4 Accounting Game # 1
5 Accounting Game # 2
6 Accounting Game # 3
.
บทที่ 2 : การรับรู้รายได้ 
1 หลักการรับรู้รายได้
2 เกณฑ์คงค้าง VS เกณฑ์เงินสด
3 กระบวนการบัญชี
4 ตย. การรับรู้รายได้แบบรับประกันคืนเงิน
5 ตย. การรับรู้รายได้แบบรับค่าเช่าล่วงหน้า
6 ตย. การรับรู้รายได้งานบริการ
.
บทที่ 3 : การบันทึกค่าใช้จ่าย 
1 ประเภทของค่าใช้จ่าย
2 การเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายของบริษัท
3 การเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายของธุรกิจเจ้าของคนเดียว
4 ตย. การแยกประเภทของค่าใช้จ่าย
5 ตย. การบันทึกค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า
6 ตย.การแยกต้นทุนขาย และ สินค้าคงเหลือ
.
บทที่ 4 : ความเข้าใจในสินทรัพย์ 
1 สินทรัพย์ : เจ้าของคนเดียว
2 สินทรัพย์ : ของธุรกิจบริษัท
3 วงจรของสินทรัพย์
4 การคำนวณมูลค่า ณ วันซื้อสินทรัพย์
5 การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
6 การคำนวณมูลค่าตามบัญชี
.
บทที่ 5 : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ด้านผู้จ่ายเงิน,ผู้หัก) 
1 หลักการและเหตุผล
2 อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3 ตย. การคำนวณการหัก บุคคลที่ไม่มี VAT
4 ตย. การคำนวณการหักนิติบุคคุลที่มี VAT
5 ขั้นตอนการทำหนังสือรับรอง
6 ขั้นตอนการกรอก ภงด 3,53
.
บทที่ 6 : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ด้านผู้รับเงิน,ผู้ถูกหัก) 
1 หลักการและเหตุผล
2 การคำนวณภาษีที่ถูกหัก ของบุคคล
3 การคำนวณภาษีที่ถูกหัก ขอบบริษัท
4 รู้จักหนังสือรับรอง
5 เข้าใจการใช้ เครดิตภาษี สำหรับนิติบุคคล
6 เข้าใจการใช้ เครดิตภาษี สำหรับเจ้าของคนเดียว
.
บทที่ 7 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 
1 หลักการและเหตุผล
2 ตย.การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
3 ลักษณะภาษีซื้อ และ ภาษีขาย
4 รูปแบบใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง
5 การทำรายงานภาษี
6 กรอกแบบเพื่อยื่นภาษี ภพ 30

 

วีดีโอตัวอย่าง

รูปแบบธุรกิจ  

Accounting Game ขายปากกา

 

ขั้นตอนการกรอก ภงด 3,53  

กรอกแบบเพื่อยื่นภาษี ภพ 30

 

 

รายละเอียดบทเรียนในหลักสูตร  
บทที่ 1 ปรับพื้นฐานด้วย Accounting Game
บทที่ 2 การรับรู้รายได้
บทที่ 3 การบันทึกค่าใช้จ่าย
บทที่ 4 ความเข้าใจในสินทรัพย์
บทที่ 5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ด้านผู้จ่ายเงิน, ผู้หัก)
บทที่ 6 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ด้านผู้รับเงิน, ผู้ถูกหัก)
บทที่ 7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
     
จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน
15 วัน 0  บาท
30 วัน 0  บาท
45 วัน 0  บาท
60 วัน 2,900  บาท
 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์